Начало

Актуално

VI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛИКИ УЧИТЕЛИ” и

IV МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС „ВИКТОР МЕРЖАНОВ”

10 - 20 август 2017 г., гр. Кюстендил


ПРОГРАМА

ЦПО „Образование и бизнес”

Центърът за професионално обучение (ЦПО) „Образование и бизнес” е структурно звено, създадено към НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил. 
Центърът предлага целогодишно обучение по актуални за нашето съвремие специалности, адекватни на изискванията на пазара на труда, съгласно Държавните образователни изисквания /ДОИ/:

 1. Оперативно счетоводство
 2. Касиер
 3. Бизнес-администрация
 4. Административно обслужване
 5. Деловодство и архив
 6. Текстообработване
 7. Цветарство
 8. Парково строителство и озеленяване
 9. Подпомагане на деца
 10. Подпомагане на възрастни
 11. Организация на обслужването в хотелиерството
 12. Аниматор в туризма

Основните цели на Центъра са:
1. Осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16 годишна възраст, за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
2. Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила съобразно динамично изменящата се икономическа и социална обстановка.
Обучението в ЦПО ,,Образование и бизнес” се провежда съгласно изискванията на Закона за професионално образование и обучение, държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия, Закона за народната просвета и Правилника за устройството и дейността на Центъра.
Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва въз основа на утвърдена и лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение учебна документация на специалността (учебен план и учебни програми на изучаваните предмети по модулен принцип).
За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в различни учебни заведения и имат богат опит и дългогодишен стаж.
Прилагат се вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.
Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават Удостоверение за професионална квалификация.
Успешно положилите държавните изпити по теория на професията и по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация.
Издадените документи са с национална валидност и с тях се удостоверяват професионалните знания на обучаваните лица и умения при кандидатстване за работа.

За контакт с ЦПО „Образование и бизнес”:
адрес: гр. Кюстендил, ул. ,,Отец Паисий“ № 11 - сградата на НЧ „Братство 1869”
За справки: тел. 078/52-63-95; 078/52-91-95
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Web-site: http://www.bratstvokn.org/