Начало

Актуално

Дванадесетият национален фестивал на старата градска песен “Пей сърце”- Кюстендил, 2018 ще се проведе на 1 и 2 септември 2018 г.

 

Регламент и заявка за участие "Пей сърце" 2018 - pdf.

Регламент и заявка за участие "Пей сърце" 2018 - word

 

 

 

Целева група

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.07-0035
„Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”

 

Целева група
Проектът е насочен към най-рисковата и уязвима група сред безработните и обезкуражените лица. С предоставянето на професионално обучение и последваща заетост на целевата група, проектът ще допринесе за изпълнение на стратегическата цел на ОП РЧР „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.”

В обучението по проекта могат да се включат:
- безработни лица без образование, с ниска степен на образование и без специалност и професия
- трайно (продължително) безработни лица
- неактивни лица
- безработни представители на уязвими етнически груп

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Намерете ни във