Начало За проекта

Актуално

VI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛИКИ УЧИТЕЛИ” и

IV МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС „ВИКТОР МЕРЖАНОВ”

10 - 20 август 2017 г., гр. Кюстендил


ПРОГРАМА

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.07-0035
„Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

 

Водеща организация: НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил
Партньори: НЧ „Пробуда 1961” гр. Кюстендил и Сдружение „ЛАРГО” гр. Кюстендил

Продължителност на проекта: 12 месеца
Стойност на проекта: 77 238.51 лв.

Екип по проекта:
Иван Андонов – ръководител проект
Елина Костадинова - счетоводител
Елеонора Борисова - координатор

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.